Nyt saa innostua!

Kokemuksesta tiedän, että kun työstään innostuu, se myös onnistuu. Innostus tarttuu yleisöön.

OTA YHTEYTTÄ!

INNOS-toi­min­ta­mal­li tar­jo­aa sinul­le joh­don­mu­kai­seen, kuval­li­seen tari­nan­ker­ron­taan eri­kois­tu­nut­ta osaa­mis­ta. Aidos­ti eri­lai­sen kul­man löy­tä­mi­nen yhdes­sä kaik­keen teke­mi­seen sii­vit­tää yri­tyk­se­si kau­pal­li­seen menes­tyk­seen. Tii­mi­ver­kos­tol­la­ni on monen vuo­den koke­mus inno­va­tii­vi­sis­ta brän­di­kon­sep­teis­ta, joi­den avul­la asiak­kaam­me erot­tu­vat tehok­kaas­ti markkinoilla.

INNOS on teh­nyt menes­tyk­sel­lis­tä brän­din­ke­hi­tys­työ­tä niin lii­toil­le ja RYl­le kuin suu­ry­ri­tyk­sil­le, pk- ja star­tup-yri­tyk­sil­le­kin. Tii­mi­ver­kos­to­ni hal­lit­see UX- ja b2b-suun­nit­te­lun kana­va­riip­pu­mat­to­mas­ti, ja sen pii­ris­tä löy­dän eri­kois­osaa­jia kaik­kiin mui­hin­kin mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tarpeisiin.

Saa­vu­tuk­sia­ni ovat muun muassa:

Mer­kit­tä­vä myyn­nin lisää­mi­nen [mai­non­ta ja PR]

Mark­kin­ajoh­ta­jan ase­man saa­vut­ta­mi­nen [brän­däys ja markkinointi]

Kor­kea ’suo­sit­te­li­si kave­ril­le’ tyy­ty­väi­syys [design, UI, UX]

Vah­vuuk­sia­ni ovat erityisesti:

Ideoin­ti, kehit­tä­mi­nen ja ongelmanratkaisu

Kon­sep­toin­ti ja yksinkertaistaminen

Brän­däys, kiin­nos­ta­vak­si muo­toi­le­mi­nen ja tarinankerronta

Este­tiik­ka ja visualisointi

Asia­kas­kes­kei­nen, ket­te­rä toiminta

Can-do asen­ne, heit­täy­ty­mi­nen ja voitontahto

Asiak­kai­ta­ni:

Data­loun­ges Oy

MARK Suo­men Mark­ki­noin­ti­liit­to ry

Aitoo Pent­ti­län tila

Nova­vox Oy
RADECON Oy
BL-Palon­tor­jun­ta Oy

Spi­raa­li­sip­si Oy
Met­sä­kemp­pi Oy
Let­tu­Kei­sa­ri ravin­to­la
Fines­tAu­to Oy

Män­ty­nie­men Design pal­ve­lut Oy
Auros Con­sul­ting Oy
@WORK. Asia­kas­ym­mär­rys ja pal­ve­lu­muo­toi­lu
Jyväs­ky­län KANGAS; Tapah­tu­mat > Kan­kaan Kekri, Kan­gas­tuk­sia.
Visit­Vii­ta­saa­ri. Vitis Open Fest Ry.
Hotel­li Zil­ton
SOFECTA Oy
Vire­fin Oy
FINNOVER Oy
LSS, light & sound Sil­lan­pää
Puu­tar­vi­ke­lii­ke LATVALA Oy
Liff Oy
Sateen­kaa­ri­kaup­pa
Lah­den Dia­ko­nia­lai­tos, DILA
Scan­di­na­via-Japan Sasa­kawa Foun­da­tion
Cur­sor OyAal­to Suni­la Design investors

LILJAN Lan­ka­kaup­pa
City House lkv
Veroa­ka­te­mia Oy
APS Arc­tic Plant Ser­vices
Valiot.fi Oy
Pari­suh­de­kes­kus KATAJA ry
KREAM HELSINKI Osk
Uskal­la Aut­taa kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy
STAILAUS http://www.stailaus.fi/
VOIMALA vki
Turun raken­nus­a­pu Oy
Men­to­roi Oy
Ken­kä­lusik­ka Oy
Suo­men Laa­tu­kes­kus, Exel­lance Fin­land laa­tu­pal­kin­to
/ QUALITY INNOVATION AVARD
FiCom ry, tie­to­lii­ken­teen ja tie­to­tek­nii­kan kes­kus­liit­to
Val­koi­nen PINTA

Kas­per, kas­va­tus- ja per­he­neu­von­ta ry
Hoi­vaaCo
Hoi­va­pal­ve­lu Pik­kuSis­ko
Blip Oy
Spark­bi­te Oy
HardWor­king­House Oy
ExitWi­re Oy
Fin­te­rest / Paik­ka­tie­to­kon­sul­tit Oy
Nerot.fi
A Gai­di
Playground Fin­land Oy
Oma­ta­lous­joh­ta­ja Oy
Leia­me­dia Oy
Tam­pe­reen kau­pun­ki
Fir­ma­Hub oy
Eli Lil­ly
Ilta­sa­no­mat
Sta­dia
Sydän­liit­to

Dia­be­tes­liit­to
Lää­kä­ri­liit­to
Orion
Pfizer
Sche­ring Plough
SPR
Smar­tum
Syö­pä­jär­jes­töt
Vaa­san & Vaa­san
TRAL Tra­de­no­mi­liit­to
Boeh­rin­ger Ingel­heim
Lei­ras
Aamu­leh­ti
Oy Ecke­rö­li­ne Ab
Van den Berg Foods
Lever Faber­ge
Oy Arla Ab
Oy Kes­ko Ab
Leaf
Oulu­lai­nen
Melia
Vakuu­tus­yh­tiö Nova

PSP RAHOITUS
Oy Stoc­mann Ab
McCann Hel­sin­ki
Ara­bia