Nyt saa innostua!

Kokemuksesta tiedän, että kun työstään innostuu, se myös onnistuu. Innostus tarttuu yleisöön.

OTA YHTEYTTÄ!

INNOS-toi­min­ta­mal­li tar­jo­aa sinul­le joh­don­mu­kai­seen, kuval­li­seen tari­nan­ker­ron­taan eri­kois­tu­nut­ta osaa­mis­ta. Aidos­ti eri­lai­sen kul­man löy­tä­mi­nen yhdes­sä kaik­keen teke­mi­seen sii­vit­tää yri­tyk­se­si kau­pal­li­seen menes­tyk­seen. Tii­mi­ver­kos­tol­la­ni on monen vuo­den koke­mus inno­va­tii­vi­sis­ta brän­di­kon­sep­teis­ta, joi­den avul­la asiak­kaam­me erot­tu­vat tehok­kaas­ti markkinoilla.

INNOS on teh­nyt menes­tyk­sel­lis­tä brän­din­ke­hi­tys­työ­tä niin lii­toil­le ja RYl­le kuin suu­ry­ri­tyk­sil­le, pk- ja star­tup-yri­tyk­sil­le­kin. Tii­mi­ver­kos­to­ni hal­lit­see UX- ja b2b-suun­nit­te­lun kana­va­riip­pu­mat­to­mas­ti, ja sen pii­ris­tä löy­dän eri­kois­osaa­jia kaik­kiin mui­hin­kin mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tarpeisiin.

Saa­vu­tuk­sia­ni ovat muun muassa:

Mer­kit­tä­vä myyn­nin lisää­mi­nen [mai­non­ta ja PR]

Mark­kin­ajoh­ta­jan ase­man saa­vut­ta­mi­nen [brän­däys ja markkinointi]

Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, markkinointisuunnitelma

Kor­kea ’suo­sit­te­li­si kave­ril­le’ tyy­ty­väi­syys [design, UI, UX]

Vah­vuuk­sia­ni ovat erityisesti:

Ideoin­ti, kehit­tä­mi­nen ja ongelmanratkaisu

Kon­sep­toin­ti ja yksinkertaistaminen

Brän­däys, kiin­nos­ta­vak­si muo­toi­le­mi­nen ja tarinankerronta

Este­tiik­ka ja visualisointi

Asia­kas­kes­kei­nen, ket­te­rä toiminta

Can-do asen­ne, heit­täy­ty­mi­nen ja voitontahto

ASIAKKAAT / REFERENSSIT

LIITOT:
SAK, työ­elä­män peli­sään­nöt TYPE
MARK Suo­men Mark­ki­noin­ti­liit­to ry
FiCom Ry Tie­to­lii­ken­teen ja -tek­nii­kan kes­kus­liit­to 
TRAL Tra­de­no­mi­liit­to

RY / SÄÄTIÖ / Yleis­hyö­dyl­li­set toi­mi­jat:
Hel­sin­gin yrit­tä­jät ry 
Ete­län SYLI, Syö­mis­häi­riö­liit­to
Pari­suh­de­kes­kus KATAJA ry
Suo­men Laa­tu­kes­kus, Exel­lance Fin­land
Scan­di­na­via-Japan Sasa­kawa Foun­da­tion
Lah­den Dia­ko­nia­lai­tos, DILA
PARIK sää­tiö
SPR
Kas­per, kas­va­tus- ja per­he­neu­von­ta ry
Dia­be­tes­liit­to
Smar­tum
Alvar Aal­to / Aal­to Suni­la Design inves­tors
Tam­pe­reen kau­pun­ki
ICT:
Digi­touch Oy
Data­loun­ges Oy
SOFECTA Oy

YLEISHYÖDYLLISET YRITYKSET:
Hoi­vaaCo hoivaaco.fi
Hoi­va­pal­ve­lu Pik­kuSis­ko
KREAM HELSINKI Osk
Uskal­la Aut­taa kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy
Met­sä­kemp­pi Oy
@WORK. Asia­kas­ym­mär­rys ja pal­ve­lu­muo­toi­lu
Jyväs­ky­län KANGAS tapah­tu­mat
BL-Palon­tor­jun­ta Oy

DESIGN:
PARVI Col­lec­ti­ve (Valo­tai­de)
DESC Design Sca­ling
Män­ty­nie­men Design pal­ve­lut Oy
HardWor­king­House Oy
Ara­bia

MUUT TOIMIJAT:
RADECON Oy
Liff Oy; Seeds of love
Hotel­li Zil­ton
Vire­fin Oy 
FINNOVER Oy

Puu­tar­vi­ke­lii­ke LATVALA
LILJAN Lan­ka­kaup­pa
City House lkv
Veroa­ka­te­mia Oy
APS Arc­tic Plant Ser­vices
Valiot.fi Oy
STAILAUS stailaus.fi
VOIMALA vki kun­to­sa­li
Turun raken­nus­a­pu Oy
Men­to­roi Oy
Ken­kä­lusik­ka Oy
Val­koi­nen PINTA
Blip Oy
Spark­bi­te Oy
ExitWi­re Oy
Paik­ka­tie­to­kon­sul­tit Oy / Fin­ter­set
Nerot.fi
Playground Fin­land Oy
Oma­ta­lous­joh­ta­ja Oy
Leia­me­dia Oy
Ilta­sa­no­mat
Aamu­leh­ti
Oy Stoc­mann Ab
McCann Hel­sin­ki
Oy Ecke­rö­li­ne Ab
Lever Faber­ge

LÄÄKEMAINONTA:
Eli Lil­ly
Orion
Pfizer
Sche­ring Plough
Syö­pä­jär­jes­töt
Boeh­rin­ger Ingel­heim
Lei­ras

ELINTARVIKKEET:
Spi­raa­li­sip­si Oy
Pent­ti­län tila, Aitoo
Vaa­san & Vaa­san
Van den Berg Foods
Oy Arla Ab
Oy Kes­ko Ab
Leaf
Oulu­lai­nen
Melia