Nosta toimintasi menestystarinaksi! Kun tiedämme, mitä ja kenelle haluat kertoa, voimme yhdessä luoda juuri sinun brändillesi hiotun konseptin, visuaalisen ilmeen ja kohteeseen osuvaa viestintää. 

INNOS-ammat­ti­lai­se­na olen työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän paris­sa pit­kään ja laa­jas­ti. Uskon hyviin tari­noi­hin, joi­ta Ihmi­set halua­vat jakaa eteen­päin. Visu­aa­lis­ten tari­noi­den kaut­ta asiak­kail­le­si auke­aa nopeas­ti, mik­si yri­tyk­se­si on ole­mas­sa ja min­kä­lai­sia rat­kai­su­ja se tarjoaa.

Min­kä­lai­sen tari­nan sinä haluai­sit ker­toa koh­de­ryh­mäl­le­si? Mit­kä ovat todel­li­set menes­tys­te­ki­jä­si? INNOS tar­jo­aa käyt­töö­si osaa­mis­ta, koke­mus­ta ja vah­vaa näyt­töä onnis­tu­neis­ta brän­di­kon­sep­teis­ta ja ilmeuudistuksista.

Wonderful graphic & design

Hiih­to­mäen­tie 18 A 2,
FI-00810 Hel­sin­ki , Finland

OTA YHTEYS