BLIP OY

Blip -ja vies­ti­si on näky­vil­lä. Dra­ma­ti­soim­me digi­taa­li­sen median Bli­pin ydin­vies­tin sym­bo­lik­si. Blip Oy on digi­taa­lis­ten ulko­mai­nos­vä­li­nei­den ver­kos­to, jos­sa esiin nouse­vat älyk­käät ja sosi­aa­li­set sisäl­löt. Uuden­lai­siin sisäl­töi­hin ja näyt­tä­viin toteu­tuk­siin panos­ta­mal­la pyrim­me kas­vat­ta­maan ver­kos­tom­me niin mai­nos­ta­vil­le yri­tyk­sil­le kuin kulut­ta­jil­le­kin tuot­ta­maa lisä­ar­voa. Blip aut­taa yri­tyk­siä kas­vat­ta­maan myyn­tiä ja brän­din tun­net­tuut­ta vai­kut­ta­vil­la ja mie­leen­pai­nu­vil­la ulko­mai­nos­to­teu­tuk­sil­la kau­pun­kien pää­si­sään­tu­lo­väy­lil­lä sekä ydin­kes­kus­ta-alueil­la. Lisäk­si Blip Oy aut­taa nyky­ai­kai­sia ja älyk­käi­tä kau­pun­ke­ja luo­maan viih­tyi­sän ja toi­mi­van kau­pun­kiym­pä­ris­tön vies­tin­nän ja opas­ta­mi­sen avul­la. Visu­aa­li­nen ilme ja tari­na on digi­taa­li­nen ulko­me­dia­ver­kos­to, joka kom­mu­ni­koi ympä­ris­tön­sä kanssa.