HOTELLI ZILTON

HOTELLI ZILTON logo tari­na on kah­den yrit­tä­jän uudes­ti tule­mi­nen Lovii­san kes­kus­taan. Logo design vies­tii kat­so­jal­le ensi­si­jai­ses­ti yöpy­mi­ses­tä, mut­ta kaik­ki pal­ve­lut ravin­to­las­ta karao­ke iltaan ovat läs­nä. Yrit­tä­jät halusi­vat sel­keä (kuin raken­nus) ja moder­nin sekä aikaa kes­tä­vän brän­di­kon­sep­tin, joka elää pal­ve­lu­jen myö­tä. Sym­bo­li täy­den­tää Zil­to­nin visu­aa­li­sen ilmeen sel­keäl­lä ja moder­nil­la mer­kil­lä, jos­ta syn­tyy käsi­te. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa visu­aa­li­suus antaa mah­dol­li­suu­den toi­mia monel­la taval­la vies­tiä pal­ve­lu­ja ja toi­min­taa sekä tapahtumia.