KASVATUS- JA PERHENEUVONTA KASPER ry

Vain yhdes­sä voim­me kas­vaa ja per­he on sii­nä voi­mam­me. Jokai­nen lap­si on ansain­nut aina­kin yhden van­hem­man tuek­si kas­vuun­sa. Ilman opas­tus­ta elä­män eri vai­heis­sa emme kukaan pär­jää. Arjes­sa per­he on se kas­via­lus­ta, jos­ta saam­me tukea ja luot­ta­mus­ta men­nä eteenpäin.

Sym­bo­li vies­tii kat­so­jal­le sel­keäs­ti: yksi­lö on tär­keä, samoin kaik­ki ympä­ril­lä ole­vat ihmi­set. Kas­va­tus- ja per­he­neu­von­nan ydin­vies­ti on YHDESSÄ. Sii­tä syn­tyi sym­bo­lin design. Inhi­mil­li­ses­sä ja sel­keäs­sä tun­nis­tees­sa kak­si &-merkkiä yhdistyvät.

visuaalinen-tarina-brand