METSÄKEMPPI Oy

Sym­bo­lin visu­aa­li­nen tari­na läh­ti yhdes­sä osaa­mi­ses­ta, kehit­tä­mi­ses­tä ja luot­ta­muk­ses­ta. Logo­ko­ko­nai­suu­den design on jyke­vä ja rei­lun oloi­nen. Sym­bo­li on M kir­jain, joka muo­dos­tuu puis­ta. Logon teks­tio­sa täy­den­tää sym­bo­lin ole­mus­ta. Koko logo­de­sign ilmen­tää met­sän moni­muo­toi­suut­ta, asian­tun­te­mus­ta ja yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den välil­lä. Ilme kuvaa toi­mia­laa ensi­kat­so­mal­ta. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja laa­du­kas työn­jäl­ki sekä työyh­tei­sön hyvin­voin­ti ovat Met­sä­kem­pil­le sydä­men asia. Met­sän­hoi­to tuo vas­tuu­ta ja vapaut­ta, ker­too yri­tyk­sen tari­na nettisivuillaan.