NOVAVOX

Nova­vox on eri­kois­tu­nut yksi­löl­li­ses­ti valet­tui­hin kuu­lon­suo­jai­miin, jot­ka ehkäi­se­vät kuu­lo­vau­rioi­ta tämän päi­vän yhä vaa­ti­vam­mis­sa ääniym­pä­ris­töis­sä. Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ilme syn­tyi yrit­tä­jän ammat­tiyl­pey­den ja innos­tuk­sen kaut­ta. Nova­vox-logo ilmen­tää itse tuo­tet­ta, ja yhte­näi­nen visu­aa­li­nen ilme pal­ve­lee kaik­kia ääniym­pä­ris­tö­jä kou­luis­ta päi­vä­ko­tei­hin ja työ­paik­koi­hin sekä musii­kis­ta moot­to­riur­hei­luun.  Ääni­aal­lot ja suo­jain muo­dos­ta­vat logon kes­kei­sen sym­bo­lin. Koko­nai­suus erot­tuu toi­mia­lan muis­ta toi­mi­jois­ta tehok­kaas­ti. Sel­keä ja moder­ni graa­fi­nen ilme jää mie­leen. Sitä on help­po käyt­tää digi­jul­kai­suis­sa, sekä kai­kis­sa yri­tyk­sen viral­li­sis­sa materiaaleissa.

Toteu­tus yhdes­sä tii­mi­nä copyw­ri­ter Kaj­sa Nyma­nin kans­sa, Lause Hel­sin­ki  / lausehelsinki.fi