LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND

Qua­li­ty Inno­va­tion Award on tar­koi­tet­tu hui­pul­le täh­tää­vil­le, kil­pai­lu­ky­vyn sys­te­maat­ti­ses­ta kehit­tä­mi­ses­tä ja erin­omai­suu­des­ta innos­tu­neil­le orga­ni­saa­tioil­le. Osal­lis­tua voi­vat kaik­ki orga­ni­saa­tiot, orga­ni­saa­tio­yk­si­köt ja ver­kos­tot toi­mia­las­ta ja orga­ni­saa­tion koos­ta riippumatta.

QUALITY INNOVATION AWARD -KONSEPTI on yksin­ker­tai­suu­des­saan sym­bo­li, jos­ta muo­dos­tuu design lamp­pu. Visu­aa­li­nen tari­na on kehit­ty­nyt kul­ta­mu­nas­ta, joka on kah­den kar­tion sisäl­lä muo­dos­taen design­tuot­teen. Eri­tyi­nen ja har­vi­nai­nen kul­tai­nen muna, jol­la on glo­baa­li vies­ti. Sym­bo­li, joka erot­tuu muis­ta inno­vaa­tio­pal­kin­to­jen jou­kos­ta. Jokai­sen voit­ta­jan teho­kas muis­tu­tus sii­tä, että aina tulee kehit­tää kil­pai­lu­ky­kyä ja toi­min­nan tuloksellisuutta.