SOFECTA

Sofec­ta Oy:ssä yhdis­ty­vät vah­va lii­ke­toi­min­nan ja moder­nin tek­no­lo­gian ymmär­rys, mikä on avain­te­ki­jä huo­mis­päi­vän rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­ses­sa. Yri­tys suun­nit­te­lee ja toteut­taa ohjel­mis­to­rat­kai­su­ja suu­ril­le ja kes­ki­koi­sil­le teol­li­suu­den ­­­orga­ni­saa­tioil­le. Logon tari­na syn­tyi ilmen­tä­mään suur­ta digi­taa­lis­ta ”osaa­ja­len­to­ko­net­ta”, joka luo­taa sym­bo­lil­laan IoT maa­il­maa ja välit­tää tie­toa, infor­maa­tio­ta ja arvo­ja. Pil­vi­pal­ve­lut, IoT, digi­taa­li­suus, auto­maa­tio ja ket­te­ryys ovat Sofec­tan visu­aa­li­sen tari­nan ja ilmeen kes­kiös­sä. Luo­tet­ta­vuut­ta, pysy­vyyt­tä ja kor­ke­aa osaamista.