USKALLA AUTTAA -KOULUTUSPALVELU OY

USKALLA AUTTAA sym­bo­li kum­pu­aa ensia­vun / sai­raa­la­maa­il­man tun­ne­tus­ta tasa­si­vu ris­tis­tä. Samal­la sym­bo­li yhdis­tää pelas­tuk­sen, tur­val­li­suu­den, ammat­ti­pä­te­vyy­den ja ensia­pu­tar­vik­keet yhteen luo­den avoi­men ja yhteis­työ­tä koros­ta­van ilmeen. Logo vies­tii kat­so­jal­leen yhdes­sä teke­mi­ses­tä tur­val­li­suu­den eteen; Uskal­la aut­taa, älä jätä pulaan. Pää­tuo­te, ensia­pu­kou­lu­tus on sym­bo­lin ensi­si­jai­nen vies­ti ja lii­te­tään logoon tarvittaessa.

USKALLA AUTTAA kou­lu­tus­pal­ve­lu roh­kai­see kaik­kia toi­mi­maan yhdes­sä autet­ta­van puo­les­ta. Käy­tän­nön­lä­hei­nen ja moder­ni sym­bo­li on sel­keä muo­toi­lul­taan ja näin hyvin moni­käyt­töi­nen. Logo­teks­tin muo­toi­lu koros­taa ris­tin muotoja.