VIREFIN OY

Vire­fin tar­jo­aa har­ras­ta­ja- ja ammat­ti­käyt­töön VR-alan tuot­tei­ta, kuten 360-kame­rat ja kat­se­lu­lait­teet. Oman akse­lin­sa ympä­ri pyö­ri­vä V-kir­jain muo­dos­taa tehok­kaan Vire­fin-sym­bo­lin, joka vies­tii kat­so­jal­le vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den 3D-maa­il­man. 3D V kir­jain dra­ma­ti­soi kat­so­jal­le per­soo­nal­li­sen ima­gon, logon ja sym­bo­lin, jon­ka tyy­li on moder­ni, sopi­va annos Sci­fiä ja elo­ku­va­mais­ta ensi-iltaa. Logo koko­nai­suus toi­mii myös tuotemerkkinä.