VOIMALA VKI

Nii­na Väli­kan­gas “maa­lai­li” minul­le tah­to­ti­laan­sa kun­to­sa­liy­rit­tä­jä­nä. Hän on ener­gi­nen ja erit­täin posi­tii­vi­nen, mut­ta samal­la perää­nan­ta­ma­ton ja asiak­kai­taan erit­tän her­käl­lä kor­val­la kuun­te­le­va ohjaa­ja. Yhdes­sä Voi­ma­lan ohjaa­ja­tii­min kans­sa he ovat luo­neet hur­jan vah­van tree­ni­ko­ko­nai­suu­den, joka tekee asiak­kais­ta vah­vo­ja, kes­tä­viä, liik­ku­via, moni­puo­li­sia ja tasa­pai­noi­sia kun­toi­li­joi­ta = meis­sä kai­kis­sa asuu ”gepar­di”, joka odot­taa vain esiintuloaan.

Vaa­ti­van ohjaa­jan sydän­tä lähel­lä on se, että asia­kas kehit­tyy ja pois­tuu tar­peen tul­len muka­vuusa­lu­eel­taan. “Koen, että ohja­tes­sa olen ele­men­tis­sä­ni, ja se antaa minul­le val­ta­vas­ti voi­maa, intoa ja ener­gi­aa. Tätä samaa haluan ohja­tes­sa­ni välit­tää myös asiak­kail­le­ni”, ker­too Nina.