Voimala

VOIMALA VKI Nii­na Väli­kan­gas “maa­lai­li” minul­le tah­to­ti­laan­sa kun­to­sa­liy­rit­tä­jä­nä. Hän on ener­gi­nen ja erit­täin posi­tii­vi­nen, mut­ta samal­la perää­nan­ta­ma­ton ja asiak­kai­taan erit­tän her­käl­lä kor­val­la kuun­te­le­va ohjaa­ja. Yhdes­sä Voi­ma­lan ohjaa­ja­tii­min kans­sa he ovat luo­neet hur­jan vah­van tree­ni­ko­ko­nai­suu­den, joka tekee asiak­kais­ta vah­vo­ja, kes­tä­viä, liik­ku­via, moni­puo­li­sia ja tasa­pai­noi­sia kun­toi­li­joi­ta = meis­sä kai­kis­sa asuu ”gepar­di”, joka odot­taa vain esiin­tu­lo­aan. Vaa­ti­van ohjaajan […]

Sofecta

SOFECTA Sofec­ta Oy:ssä yhdis­ty­vät vah­va lii­ke­toi­min­nan ja moder­nin tek­no­lo­gian ymmär­rys, mikä on avain­te­ki­jä huo­mis­päi­vän rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­ses­sa. Yri­tys suun­nit­te­lee ja toteut­taa ohjel­mis­to­rat­kai­su­ja suu­ril­le ja kes­ki­koi­sil­le teol­li­suu­den ­­­orga­ni­saa­tioil­le. Logon tari­na syn­tyi ilmen­tä­mään suur­ta digi­taa­lis­ta ”osaa­ja­len­to­ko­net­ta”, joka luo­taa sym­bo­lil­laan IoT maa­il­maa ja välit­tää tie­toa, infor­maa­tio­ta ja arvo­ja. Pil­vi­pal­ve­lut, IoT, digi­taa­li­suus, auto­maa­tio ja ket­te­ryys ovat Sofec­tan visu­aa­li­sen tari­nan ja […]

Metsäkemppi

METSÄKEMPPI Oy Sym­bo­lin visu­aa­li­nen tari­na läh­ti yhdes­sä osaa­mi­ses­ta, kehit­tä­mi­ses­tä ja luot­ta­muk­ses­ta. Logo­ko­ko­nai­suu­den design on jyke­vä ja rei­lun oloi­nen. Sym­bo­li on M kir­jain, joka muo­dos­tuu puis­ta. Logon teks­tio­sa täy­den­tää sym­bo­lin ole­mus­ta. Koko logo­de­sign ilmen­tää met­sän moni­muo­toi­suut­ta, asian­tun­te­mus­ta ja yhteis­työ­tä eri toi­mi­joi­den välil­lä. Ilme kuvaa toi­mia­laa ensi­kat­so­mal­ta. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja laa­du­kas työn­jäl­ki sekä työyh­tei­sön hyvin­voin­ti ovat Met­sä­kem­pil­le sydämen […]

VITIS OPEN FEST

VITIS OPEN FEST BOUTIQUE FINLAND Bou­tique fes­ti­vaa­lit ran­tau­tui­vat Suo­meen Viti­sO­pen­Fes­tin muo­dos­sa 2018. Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kau­niis­sa Kes­­ki-Suo­­men mai­se­mis­sa Vii­ta­saa­rel­la fes­ti­vaa­lia oli jär­jes­tä­mäs­sä Viti­sO­pen­Fest ry yhdes­sä Vii­ta­saa­ren kau­pun­gin ja Jyväs­ky­län kans­sa. Tapah­tu­man visu­aa­li­nen tari­na vies­tii moder­nil­la taval­la suo­ma­lai­sen jär­vi­mai­se­man, pop-, rock-, rap- ja Dj musii­kin kai­kil­le sopi­va­na tapah­tu­ma­na. Viti­sO­pen­Fest tar­jo­si viih­det­tä lai­das­ta lai­taan kes­kel­lä suo­ma­lais­ta luon­toa ja […]

spiraalisipsi

SPIRAALISIPSI Oy (Spi­raa­li­pe­ru­na Oy) Spi­raa­li­Pe­ru­na Oy sai uuden tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen nimen, Spi­raa­li­Sip­si Oy. Itse tuot­teen / tuo­te­sar­jan visu­aa­li­nen tari­na luo­tiin tuot­teen ehdoil­la ja tari­na sai mer­ki­tyk­sen; Käsin­teh­ty sip­si, joka on aina tuo­re ja kie­mu­ral­la. Kon­sep­tin visu­aa­li­nen maa­il­ma ja pak­kauk­set vies­ti­vät kat­so­jal­le myön­tei­sen koti­ku­toi­ses­ti ja arte­saa­ni­hen­ges­sä tuot­teen alku­pe­räs­tä. Sym­bo­li muo­dos­taa muh­kean ja mauk­kaan, sel­keän ja heh­ku­van 3D-sip­­sin. Logo […]

Novavox

NOVAVOX Nova­vox on eri­kois­tu­nut yksi­löl­li­ses­ti valet­tui­hin kuu­lon­suo­jai­miin, jot­ka ehkäi­se­vät kuu­lo­vau­rioi­ta tämän päi­vän yhä vaa­ti­vam­mis­sa ääniym­pä­ris­töis­sä. Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ilme syn­tyi yrit­tä­jän ammat­tiyl­pey­den ja innos­tuk­sen kaut­ta. Nova­­vox-logo ilmen­tää itse tuo­tet­ta, ja yhte­näi­nen visu­aa­li­nen ilme pal­ve­lee kaik­kia ääniym­pä­ris­tö­jä kou­luis­ta päi­vä­ko­tei­hin ja työ­paik­koi­hin sekä musii­kis­ta moot­to­riur­hei­luun.  Ääni­aal­lot ja suo­jain muo­dos­ta­vat logon kes­kei­sen sym­bo­lin. Koko­nai­suus erot­tuu toi­mia­lan muis­ta toi­mi­jois­ta tehok­kaas­ti. Selkeä […]

Toinen koti

Pie­ne­läin­hoi­to­la TOINEN KOTI Tyy­ty­väis­ten eläin­ten hoi­to­la, sydän­ne­nät val­loit­ta­vat jokai­sen! Toi­nen koti on iha­nin­ta, mitä voi saa­da. Nimi vies­tii hoi­to­pai­kas­ta, jos­sa väli­te­tään ja teh­dään kaik­ki viih­ty­vyy­den ja hyvin­voin­nin eteen. Eläin­hoi­to­lan logo vies­tii kat­so­jal­le yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä, min­kä­lai­ses­ta yri­tyk­ses­tä on kyse. Moder­ni logo­de­sign tuo yri­tyk­sel­le huo­­mio- ja muis­tiar­voa, joka jää mie­leen. YRITYKSEN NIMI  Visu­aa­li­nen kon­sep­ti  Logo & symboli […]

RADECON, RAKKAUDESTA RAVINTOLAAN

RADECON, RAKKAUDESTA RAVINTOLAAN Kaik­ki yrit­tä­jät halua­vat katet­ta ja menes­tys­tä! Menes­tys syn­tyy, kun kaik­ki osa-alu­eet ovat hal­lin­nas­sa. Radecon Oy on koko­nais­val­tai­nen kon­sep­ti ravin­to­lay­rit­tä­jäl­le, sisäl­täen talou­den­pi­dos­ta täy­del­li­sen menun laa­din­taan ja sisus­tus suun­nit­te­luun. RADECON kon­sep­ti syn­nyt­tää kas­vua yrit­tä­jäl­le kai­kil­la osa-alueil­la.Logo design ilmen­tää täy­del­lis­tä ravin­to­la kon­sep­tia oli­pa kysy­mys suu­res­ta tai pie­nes­tä yri­tyk­ses­tä. Tyy­li­käs logo syn­tyy jyke­vis­tä design pala­sis­ta, joiden […]

BACKGROUND / VISUAL STROY OF SYMBOL FINLAND JAPAN 100 YEAR DIPLOMATIC RELATIONS

BACKGROUND / VISUAL STROY OF SYMBOLFINLAND JAPAN 100 YEAR DIPLOMATIC RELATIONS Fin­land Japan 100 year diplo­ma­tic rela­tions sym­bol reflects the moment when two count­ries come toget­her from the other sides of the world. The Land of Nort­hern lati­tu­de meets the Land of the Rising Sun. Sym­bol is born when two count­ries meet in the shape […]

KASVATUS- JA PERHENEUVONTA KASPER ry

KASVATUS- JA PERHENEUVONTA KASPER ry Vain yhdes­sä voim­me kas­vaa ja per­he on sii­nä voi­mam­me. Jokai­nen lap­si on ansain­nut aina­kin yhden van­hem­man tuek­si kas­vuun­sa. Ilman opas­tus­ta elä­män eri vai­heis­sa emme kukaan pär­jää. Arjes­sa per­he on se kas­via­lus­ta, jos­ta saam­me tukea ja luot­ta­mus­ta men­nä eteen­päin. Sym­bo­li vies­tii kat­so­jal­le sel­keäs­ti: yksi­lö on tär­keä, samoin kaik­ki ympä­ril­lä ole­vat ihmiset. […]