Hotelli Zilton

HOTELLI ZILTON HOTELLI ZILTON logo tari­na on kah­den yrit­tä­jän uudes­ti tule­mi­nen Lovii­san kes­kus­taan. Logo design vies­tii kat­so­jal­le ensi­si­jai­ses­ti yöpy­mi­ses­tä, mut­ta kaik­ki pal­ve­lut ravin­to­las­ta karao­ke iltaan ovat läs­nä. Yrit­tä­jät halusi­vat sel­keä (kuin raken­nus) ja moder­nin sekä aikaa kes­tä­vän brän­di­kon­sep­tin, joka elää pal­ve­lu­jen myö­tä. Sym­bo­li täy­den­tää Zil­to­nin visu­aa­li­sen ilmeen sel­keäl­lä ja moder­nil­la mer­kil­lä, jos­ta syn­tyy käsi­te. Sosiaalisessa […]

USKALLA AUTTAA koulutuspalvelut

USKALLA AUTTAA -KOULUTUSPALVELU OY USKALLA AUTTAA sym­bo­li kum­pu­aa ensia­vun / sai­raa­la­maa­il­man tun­ne­tus­ta tasa­si­vu ris­tis­tä. Samal­la sym­bo­li yhdis­tää pelas­tuk­sen, tur­val­li­suu­den, ammat­ti­pä­te­vyy­den ja ensia­pu­tar­vik­keet yhteen luo­den avoi­men ja yhteis­työ­tä koros­ta­van ilmeen. Logo vies­tii kat­so­jal­leen yhdes­sä teke­mi­ses­tä tur­val­li­suu­den eteen; Uskal­la aut­taa, älä jätä pulaan. Pää­tuo­te, ensia­pu­kou­lu­tus on sym­bo­lin ensi­si­jai­nen vies­ti ja lii­te­tään logoon tar­vit­taes­sa. USKALLA AUTTAA kou­lu­tus­pal­ve­lu rohkaisee […]

Blip Oy digitaalinen ulkomediaverkosto

BLIP OY Blip -ja vies­ti­si on näky­vil­lä. Dra­ma­ti­soim­me digi­taa­li­sen median Bli­pin ydin­vies­tin sym­bo­lik­si. Blip Oy on digi­taa­lis­ten ulko­mai­nos­vä­li­nei­den ver­kos­to, jos­sa esiin nouse­vat älyk­käät ja sosi­aa­li­set sisäl­löt. Uuden­lai­siin sisäl­töi­hin ja näyt­tä­viin toteu­tuk­siin panos­ta­mal­la pyrim­me kas­vat­ta­maan ver­kos­tom­me niin mai­nos­ta­vil­le yri­tyk­sil­le kuin kulut­ta­jil­le­kin tuot­ta­maa lisä­ar­voa. Blip aut­taa yri­tyk­siä kas­vat­ta­maan myyn­tiä ja brän­din tun­net­tuut­ta vai­kut­ta­vil­la ja mie­leen­pai­nu­vil­la ulko­mai­nos­to­teu­tuk­sil­la kaupunkien […]

Tilkkuyhdistys FINNQUILT ry

TILKKUYHDISTYS FINN QUILT ry LUOVUUS ja VAPAUS LUODA oman­nä­köi­siä tilk­ku­töi­tä on Tilk­ku­yh­dis­tys Finn Quilt ry:n jäsen­ten into­hi­mo ja samal­la koko visu­aa­li­sen tari­nan ydin logos­sa. Van­hat jäse­net saa­vat uuden ilmeen myö­tä UUTTA INNOSTUSTA ja UUDET jäse­net löy­tä­vät yhdis­tyk­sen, joka ilmen­tää tämän päi­vän iha­nan värik­käs­tä TILKKUMAAILMAA. Til­kuis­ta koot­tu FQ-SYMBOLI tuo suur­ta huo­mio­ar­voa yhdis­tyk­sel­le. F-kir­­jain edus­taa Suo­mea ja Q-kirjain […]

Quality Innovation Award

LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND Qua­li­ty Inno­va­tion Award on tar­koi­tet­tu hui­pul­le täh­tää­vil­le, kil­pai­lu­ky­vyn sys­te­maat­ti­ses­ta kehit­tä­mi­ses­tä ja erin­omai­suu­des­ta innos­tu­neil­le orga­ni­saa­tioil­le. Osal­lis­tua voi­vat kaik­ki orga­ni­saa­tiot, orga­ni­saa­tio­yk­si­köt ja ver­kos­tot toi­mia­las­ta ja orga­ni­saa­tion koos­ta riip­pu­mat­ta. QUALITY INNOVATION AWARD -KONSEPTI on yksin­ker­tai­suu­des­saan sym­bo­li, jos­ta muo­dos­tuu design lamp­pu. Visu­aa­li­nen tari­na on kehit­ty­nyt kul­ta­mu­nas­ta, joka on kah­den kar­tion sisäl­lä muo­dos­taen design­tuot­teen. Eri­tyi­nen ja harvinainen […]

Liljan lankakauppa

LILJAN LANKAKAUPPA Ruset­ti­mai­nen lan­ka­vyyh­ti luo ins­pi­raa­tion ja hou­kut­te­lee luo­maan kai­ken lan­gois­ta, ja hou­kut­te­lee jopa nii­tä, joi­ta neu­lo­mi­sen kär­pä­nen ei vie­lä ole pur­rut. Lan­ka­kau­pan tari­na poh­jaa perin­tee­seen ja innos­tuk­seen sekä kun­kin omaan luo­vuu­teen. Logon tyy­li on hyvin moder­ni, ja on saa­nut vai­kut­tei­ta 1930 luvun aika­kau­des­ta. Koko­nai­suus toi­mii tuo­te­merk­ki­nä ja kai­kis­sa kau­pan mate­ri­aa­lis­sa. Yri­tyk­sen tari­na muo­dos­taa selkeän […]

Aitoo Penttilän Tila

AITOO PENTTILÄN TILA, AITOO PASTA Ajan­koh­tais­ta ruo­­ka-ajat­­te­­lua; peru­na ja vihan­nek­set moder­nil­la taval­la. Kas­vis­ruo­ka, joka on suo­ma­lai­nen inno­vaa­tio ja syn­tyi vegaa­nit­ren­diin. Lähi­ruo­an kiin­nos­ta­vuus yhdis­tet­tiin tuot­teen nimeen. Syn­tyi uutuus­tuo­te Aitoo­Pas­ta peru­nas­ta, jota kut­su­taan myös toi­sel­la nimel­lä, ita­lia­lai­sit­tain gnocc­hi. Tari­nan juu­ret kiin­nit­ty­vät lujas­ti Aitoo Pent­ti­län tilan mai­se­maan ja isän­nän per­soo­naan. Kau­pun­ki­lai­sel­le Aitoo­Pas­ta tar­jo­aa hel­pos­ti & nopeas­ti hyvää ter­veel­lis­tä lohturuokaa, […]

Alvar Aalto Sunila

AALTO SUNILA DESIGN Maa­il­man kau­neim­man teh­taan asui­na­lue -ark­ki­teh­tuu­rin hel­mi. Suni­la on Kot­kan kau­pun­gin­osa Suo­men­lah­den ran­ni­kol­la kau­pun­gin itä­osas­sa. Asun­toa­lu­ees­ta, joka raken­net­tiin 1930–1950-luvuilla tuli idyl­li­nen uusi kau­pun­gin­osa. Moder­nin tyy­li­suun­nan funk­kis muo­toi­lu syn­nyt­ti AALTO SUNILA DESIGN logo desig­nin. Ark­ki­teh­tuu­ri, joka vies­tii kat­so­jal­le ainu­laa­tui­sen Alvar Aal­lon alu­een tari­nan ja muo­to­kie­len. Läs­nä ovat luon­to, Aal­lon ark­ki­teh­tuu­ri ja ainu­laa­tui­nen alue samaan […]

Virefin

VIREFIN OY Vire­fin tar­jo­aa har­­ras­­ta­­ja- ja ammat­ti­käyt­töön VR-alan tuot­tei­ta, kuten 360-kame­­rat ja kat­se­lu­lait­teet. Oman akse­lin­sa ympä­ri pyö­ri­vä V-kir­­jain muo­dos­taa tehok­kaan Vire­­fin-sym­­bo­­lin, joka vies­tii kat­so­jal­le vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den 3D-maa­il­­man. 3D V kir­jain dra­ma­ti­soi kat­so­jal­le per­soo­nal­li­sen ima­gon, logon ja sym­bo­lin, jon­ka tyy­li on moder­ni, sopi­va annos Sci­fiä ja elo­ku­va­mais­ta ensi-iltaa. Logo koko­nai­suus toi­mii myös tuo­te­merk­ki­nä. Brän­di­kon­sep­ti  VISUAALINEN TARINA  Logo […]

Parisuhdekeskus KATAJA

PARISUHDEKESKUS KATAJA ry Visu­aa­li­nen tari­na Pari­suh­de­kes­kus Kata­jal­le alkoi kata­jan­mar­jois­ta (jot­ka ovat bio­lo­gi­ses­ti kat­sot­tu­na käpy­jä). Yhdis­tys on avoin pari­suh­de­ke­hit­tä­jä, jon­ka mis­sion yti­mes­sä on aja­tus pari­suh­tee­seen­sa tyy­ty­väi­sis­tä, tasa-arvoi­­sis­­ta pareis­ta. Syn­tyi mar­jo­jen ja sydä­mien rypäs -sym­bo­li, joka kuvas­taa ava­ra­kat­sei­suut­ta ja vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta, ja jon­ka kes­kiös­sä on pari­suh­de. Sym­bo­lin design on roh­kea ja vai­kut­taa ker­rok­sil­laan. Pari­suh­teen onni, tasa­pai­no ja moninaisuus […]